Pressmeddelanden

2017-06-27

Nyemissionen övertecknad

Enrad AB avslutade onsdag den 21 juni sin nyemission. Nyemissionen om 11,2 MSEK tecknades till 12,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 110 %. Enrad tillförs därmed 10,3 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,9 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 300 investerare.

Genom den lyckade emissionen har bolaget säkerställt resurser för ytterligare satsningar på marknadsföring och försäljning av sina miljövänliga kyl- och värmesystem som ger livsmedelsbutiker och fastighetsägare väsentliga energibesparingar genom den egenutvecklade varvtalsstyrningen av kompressorerna i anläggningarna.

”Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats”, säger en glad Andreas Bäckäng, VD för Enrad AB. ”Emissionsperioden har varit en tuff period med ett flertal möten med investerare, samtidigt som det dagliga arbetet med försäljning av våra system pågår. Det är högkonjunktur i byggbranschen och många har upptäckt de krav på att F-gaser ska fasas ut, vilket gör att allt fler visar intresse för vårt produktutbud. Med ytterligare säljkapacitet i bolaget kommer vi att bättre kunna svara upp mot efterfrågan.”

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är den 24 juli 2017.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 2 000 000 stycken till 5 213 600 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kronor till 2 606 800 kronor. Kvotvärdet är 0,50 kronor per aktie.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

 

2017-06-19

Weland Stål AB gör teckningsåtagande om 3 836 000 SEK i pågående emission i Enrad AB

Enrads huvudägare, Weland Stål AB, har idag meddelat att de gör ett teckningsåtagande i pågående emission i Enrad om 3 836 000 SEK, motsvarande 685 000 aktier. Teckningsåtagandet innebär att de försvarar sin ägarandel i bolaget som uppgår till 34,27 procent.

Villkoren för teckningsåtagandet från Welands sida är de samma som för övriga investerare som gjort teckningsåtagande i emissionen. Samtliga teckningsåtaganden har gjorts utan ersättning. De samlade åtagandena uppgår till 5 084 800 kronor, vilket motsvarar 45,4 procent av emissionen. Dessa förbindelser har villkorats av att tecknarna garanteras full tilldelning i nyemissionen. Det innebär att 908 000 aktier tilldelas teckningsåtagarna och resterande 1 092 000 kan tecknas av nya investerare i emissionen. Avtalet för teckningsförbindelserna medger dock en möjlighet för tecknarna att vid övertecknad emission fritt välja att lämna hela eller delar av sitt teckningsutrymme till förmån för nya aktieägare. Ingen ersättning har utgått till tecknarna för deras åtaganden.

Med anledning av ovan lämnade information har styrelsen i Enrad AB offentliggjort ett tilläggsmemorandum. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets, Aktieinvest FK ABs och AktieTorgets respektive hemsidor, www.enrad.se, www.aktieinvest.se och www.aktietorget.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

 

2017-06-19

Enrad AB offentliggör tilläggsmemorandum

Enrad AB (”Enrad”) offentliggör härmed tilläggsmemorandum med anledning av de två pressmeddelande som bolaget har offentliggjort den 19 juni 2017, efter att bolaget den 31 maj offentliggjort memorandum inför bolagets emission av aktier med teckningstid 31 maj – 21 juni 2017. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets hemsida www.enrad.se, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För mer information om pågående emission av aktier och planerad notering på AktieTorget, vänligen kontakta:
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

 

2017-06-19

Enrad genomför strategiska förändringar och koncentrerar verksamheten på kylaggregat och värmepumpar

Efter en strategisk genomgång har styrelsen i Enrad, som tillträdde på årsstämman den 4 maj 2017, beslutat att koncentrera och fokusera verksamheten på de kylaggregat och värmepumpar bolaget utvecklat med vilka bolaget har ett tekniskt försprång med sin varvtalsstyrning av systemen och användandet av naturligt köldmedium. Den VVS-verksamhet som bolaget bedrivit sedan några år tillbaka kommer att avvecklas under året varpå tre anställda kommer att sägas upp. En av dessa är Mikael Larsson, en av grundarna till Enrad som haft VVS-verksamheten som sin huvudsakliga arbetsuppgift.

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energieffektiva kylaggregat och värmepumpar. Kylaggregaten och värmepumpsanläggningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar, vilka riktas mot livsmedelsbutiker, serverhallar, flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Vid sidan om denna verksamhet har bolaget, med anledning av en av grundarnas bakgrund, bedrivit traditionell VVS-verksamhet. Styrelsen har idag fattat beslut om att helt fokusera verksamheten mot kylaggregat och värmepumpar då denna verksamhet i bolaget utvecklas starkt och allt fokus måste läggas inom dessa segment.

Bakgrund
I VVS-verksamheten har det varit tre personer anställda, vilka kommer att lämna Enrad under hösten, dock senast den sista november 2017. Sålda projekt kommer att färdigställs under året, men ingen nyförsäljning kommer att ske inom VVS. Bland de som lämnar bolaget är en av Enrads grundare, Mikael Larsson, som kommer att fortsätta med VVS-installationer i egen regi.

Bakgrunden till förändringen är att Mikael Larsson och Bolaget inte kommit överens om det ekonomiska upplägget för en fortsatt gemensam affär. Styrelsen har av den anledning genomfört en fördjupad ekonomisk granskning av VVS-verksamheten och utifrån den en konsekvensanalys där utgångspunkten var att fortsatt satsa på VVS-verksamheten alternativt avveckla den. Att utveckla VVS-verksamheten till en lönsam del av bolaget skulle kräva ytterligare investeringar och nyanställningar för att kunna täcka de overheadkostnader som verksamheten har. Genom det distributionsavtal som bolaget tecknat med Refrico för den svenska marknaden och med ABK för den norska marknaden har behovet av egna installatörer minskat då anläggningarna säljs till fristående installationsföretag. För installationsarbeten av värmepumpar sköts detta till största delen av de företag som har helhetsansvaret för rörinstallationerna vid byggena.

”Det är olyckligt att händelsen med Mikael om hans löneanspråk och beslutet om avveckling av VVS-verksamheten kommer mitt uppe i pågående nyemission. Så som ny styrelseordförande har jag varit tvungen att ta i de meningsskiljaktigheter med Mikael Larsson som funnits om bolagets färdriktning”, förklarar Jakob Granström den uppkomna situationen. ”När det blev klart för oss nya i styrelsen att vi bedrev en olönsam verksamhet inom VVS och att det hade krävts ytterligare investeringar för att nå lönsamhet var beslutet ändå lätt att ta. Omsättningsmässigt pratar vi ändå om små belopp för VVS-verksamheten, ett bortfall jag bedömer vi kan kompensera med några extra order på aggregat under nästa år. Vi måste givetvis koncentrera alla krafter på den verksamhet som är bolagets framtid. Mikael har bidragit mycket med utvecklingen av bolagets produktprogram, men nu krävs det andra kompetenser för att utveckla företaget. Vi känner oss trygga med att lyckas då Tomas Larsson, som är den som utvecklat bolagets unika varvtalsstyrning, brinner för verksamheten och kvarstår i bolaget. Vi har även fått positiva signaler från företrädare för Weland Stål AB som är största ägare i Enrad. De kommer att göra ett teckningsåtagande och försvara sin ägarandel i Enrad”.

”Att vi släpper VVS-delen i bolaget innebär att vi på kort sikt kommer tappa en del i omsättning, men resultatmässigt kommer det snarare att vara positivt. Vi har inte haft någon direkt lönsamhet i den verksamheten”, förklarar Andreas Bäckäng, VD i Enrad. ”Nu kommer vi att kunna fokusera alla resurser och investeringar på försäljning och utveckling av kylaggregat och värmepumpar med det naturliga köldmediet propan. Att kunna vara helt fokuserad på det som är bolagets kärnverksamhet kommer att göra skillnad”.

Med anledning av ovan lämnade information har styrelsen i Enrad AB offentliggjort ett tilläggsmemorandum. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets, Aktieinvest FK ABs och AktieTorgets respektive hemsidor, www.enrad.se, www.aktieinvest.se och www.aktietorget.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se